Podmínky členství v klubu Happy Baby

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto Podmínky stanoví základní práva a povinnosti související s členstvím v klubu Happy Baby provozovaném Poskytovatelem pro Uživatele. Klub Happy Baby je určen především budoucím a stávajícím rodičům a jeho cílem je především informovat Uživatele a poskytovat jim aktuální a relevantní informace týkající se péče o dítě, těhotenství a mateřství, ať už se jedná o doporučování služeb a produktů, nebo poskytování poradenství. V souvislosti se vznikem členství v klubu Happy Baby tak vzniká Uživateli právo na:
   • zasílání newsletterů s nabídkami a informacemi, a to včetně doporučení a nabídek týkajících se zboží a služeb třetích stran, které Poskytovatel dohodl pro členy klubu Happy Baby nebo které Poskytovatel vybere jako relevantní a vhodné pro členy klubu Happy Baby;
   • zasílání vzorků produktů;
   • přístup k elektronickým knihám připraveným ve spolupráci s odborníky, které jsou k dispozici na Webu;
   • poskytování odborného poradenství týkajícího se mateřství v souladu s podmínkami specifikovanými na Webu u konkrétních služeb poradenství;
   • poskytnutí informací o možnostech získání dárkových balíčků Happy Baby;
   • přednostní informace o novinkách, službách a akcích, a to telefonicky, pomocí SMS nebo e-mailu či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
 2. VYMEZENÍ POJMŮ
  • Není-li výslovně uvedeno nebo nevyplývá-li ze závazných právních předpisů něco jiného, mají níže uvedené pojmy začínající velkými písmeny následující význam:
   • „Podmínky“ jsou tyto Podmínky členství v klubu Happy Baby.
   • Poskytovatel“ je společnost PROSAM, s.r.o., se sídlem Na Klaudiánce 1121/6a, 147 00, Praha 4 – Podolí, IČO: 494 51 821, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39308, provozující webové stránky na adrese www.happybaby.cz.
   • Uživatel“ je fyzická osoba, která je členem klubu Happy Baby.
   • Uživatelský účet“ je uživatelský účet Uživatele na Webu.
   • Web“ jsou webové stránky provozované Poskytovatelem na adrese happybaby.cz, jejichž prostřednictvím je možné se registrovat a přihlásit se jako Uživatel a spravovat Uživatelský účet.
 1. REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • Členství v klubu Happy Baby je bezplatné a vzniká aktivací Uživatelského účtu.
  • Uživatelský účet se zakládá prostřednictvím registračního formuláře dostupného na Webu. Vyplněním povinných polí a odesláním registračního formuláře uděluje Uživatel souhlas s těmito Podmínkami a potvrzuje, že se s nimi seznámil.
  • Po úspěšném založení Uživatelského účtu obdrží Uživatel potvrzovací e-mail s odkazem pro aktivaci Uživatelského účtu. Kliknutím na tento odkaz dojde k aktivaci Uživatelského účtu.
  • Přihlašovací údaje včetně hesla jsou nepřenosné a důvěrné a Uživatel je odpovědný za zachování jejich důvěrnosti a případné důsledky jejich dobrovolného či nedobrovolného vyzrazení. Uživatel není oprávněn v souvislosti s klubem Happy Baby zejména sdílet heslo ke svému Uživatelskému účtu s dalšími osobami nebo převést svůj Uživatelský účet na jinou osobu.
 2. Práva a Povinnosti uživatelů
  • Klub Happy Baby je určen Uživatelům starším 16 let. Založením Uživatelského účtu Uživatel potvrzuje, že tuto podmínku splňuje.
  • Uživatel je povinen udržovat informace vedené k jeho Uživatelskému účtu vždy aktuální, pravdivé a přesné. Neaktuální údaje mohou mít za následek zasílání SMS zpráv a poštovních zásilek na nesprávné adresy či v případě neaktuální rodinné situace zasílání nerelevantního obsahu a informací. Změnu údajů může Uživatel provést v nastavení Uživatelského účtu.
  • Uživatel se zavazuje, že při používání Webu se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami a dále nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Poskytovatele a ani ostatních Uživatelů či třetích stran. V opačném případě je Poskytovatel oprávněn zrušit Uživatelský účet.
 3. Odpovědnost a Oprávnění Poskytovatele
  • Každý Uživatel využívá Web a jejich obsah na vlastní náklady a riziko, není-li v těchto Podmínkách výslovně stanoveno jinak.
  • Poskytovatel neodpovídá za gramatickou správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Web.
  • Poskytovatel upozorňuje Uživatele na skutečnost, že přestože jsou publikace poskytované Uživateli v souvislosti s jeho členstvím v klubu Happy Baby připravovány ve spolupráci s odborníky a odborné poradenství je poskytováno zkušenými osobami, není možné těmito způsoby nahradit rady a ostatní služby lékaře, který jediný je oprávněn určovat lékařské diagnózy, a Poskytovatel za využití těchto publikací a poradenství Uživatelem nenese odpovědnost.
  • Poskytovatel si vyhrazuje právo umístit na Web hypertextové odkazy, které umožňují přístup na jiné webové stránky, než jsou stránky Poskytovatele, nad nimiž nemá Poskytovatel kontrolu. Uživatel může prostřednictvím hypertextových odkazů na Webu navštívit webové stránky třetích stran, na které se nevztahují tyto Podmínky. Přechodem na odkaz na webovou stránku třetí strany Uživatel opouští Web Poskytovatele a bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za:
   • obsah a informace zveřejněný na odkazovaných webových stránkách třetích stran;
   • produkty a služby na nich nabízené a výsledky jejich používání;
   • smlouvy uzavřené na dálku mezi Uživatelem a provozovateli takových webových stránek; a/nebo
   • zpracování osobních údajů prováděné na takových webových stránkách,

a to přesto, že na ně Poskytovatel odkazuje na svém Webu.

 • Poskytovatel není povinen zajistit neustálou a nepřetržitou dostupnost Webu. V případech nedostupnosti Webu Poskytovatel ani třetí strany nejsou povinni hradit jakékoliv přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení se k Uživatelskému účtu na Webu a/nebo nemožnosti využívání obsahu Webu.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Poskytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde.
 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí výhradně českým právem a jakékoli případné spory budou řešeny před českými soudy.
  • Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne uvedeného níže a od tohoto data v plném rozsahu nahrazují všechny případné dřívější verze Podmínek.
  • Poskytovatel má právo tyto Podmínky jednostranně měnit. Poskytovatel bude informovat Uživatele o těchto změnách nejméně 14 dnů před účinností změny Podmínek, a to zasláním informace o změně Podmínek a znění nových Podmínek na e-mail Uživatele.
  • V případě, že Uživatel nesouhlasí s novými Podmínkami, může požádat Poskytovatele o zrušení účtu. Pokud Uživatel nezruší svůj Uživatelský účet do okamžiku účinnosti změny Podmínek, vyjadřuje tím Uživatel souhlas s novým zněním Podmínek.

 

Datum poslední aktualizace Podmínek: 27.1.2022

 

 

 

 

 

 

Přihlášení

Na našich webových stránkách HappyBaby.cz používáme soubory cookie, abychom vám poskytli, co nejvíce pohodlí při jejich prohlížení. Kliknutím na „Souhlasím s použitím všech cookies“ vyjadřujete souhlas s použitím VŠECH souborů cookie. Můžete také pomocí nastavení poskytnout kontrolovaný souhlas nebo zamítnout použití cookies kromě nezbytných.

Povolit všechny cookies Nastavit cookies

Níže najdete kategorie cookies používané na našich webových stránkách, které můžete povolit nebo zakázat. Funkční cookies není možné zakázat, protože jsou pro bezproblémové procházení webu nezbytné. Vaše nastavení cookies je v budoucnu možné měnit pomocí odkazu v patičce webu.

Zavřít

Ukládám změny Odesílám
Uloženo Hotovo
Došlo k chybě Došlo k chybě