Podmínky zpracování osobních údajů PROSAM, s.r.o.

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost PROSAM, s.r.o., IČO: 494 51 821, se sídlem Na Klaudiánce 1121/6a, 147 00 Praha 4, tel: 241 771 596, email: [email protected] (dále jen „PROSAM“).

Které osobní údaje jsou zpracovávány?

Všechny osobní údaje, které jste nám poskytl/a, zejm.:

  1. při registraci na webu společnosti PROSAM do klubu Happy Baby, na adrese: www.happybaby.cz. Zejména jde o Vaše jméno, příjmení, email, a případně i další údaje: adresu, telefon, Vaše datum narození, počet Vašich dětí, datum narození Vašeho dítěte/Vašich dětí a/nebo předpokládaný termín porodu, popř. informaci o tom, že plánujete dítě, údaj o Vašem gynekologovi.
  2. vyplněním papírového formuláře (kartičky) po převzetí dárkového kufříku „Já a moje miminko“ v porodnici. Konkrétně jde o Vaše jméno, příjmení, email a o jméno a datum narození Vašeho dítěte.
  3. při účasti v soutěži, do které se můžete zapojit na naší webové stránce: www.happybaby.cz. Konkrétně jde o Vaše jméno, příjmení, adresu, email a telefon.
  4. při účasti na testování vybraných produktů, do kterého se můžete zapojit na naší webové stránce: www.happybaby.cz. Konkrétně jde o Vaše jméno, příjmení, adresu, email a telefon, datum narození, počet dětí, datum narození dítěte/dětí a/nebo předpokládaný termín porodu, případně i fotografii Vás a Vašeho dítěte.
  5. při účasti v projektu Ambasadorka Happy Baby, do kterého se můžete zapojit na naší webové stránce: www.happybaby.cz. Konkrétně jde o Vaše jméno, příjmení, telefon, e-mail, datum narození, adresu, počet dětí, datum narození dítěte/dětí a/nebo předpokládaný termín porodu, případně i fotografii Vás a Vašeho dítěte.

Při zpracovávání osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování

Pro jaký účel jsou osobní údaje zpracovávány, na jakém právním základě a po jakou dobu jsou uloženy?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro různé účely, a to buď na základě vašeho souhlasu, nebo bez vašeho souhlasu, máme-li pro zpracování jiný právní důvod. Níže se dozvíte více o jednotlivých účelech zpracování a právních základech tohoto zpracování.

Členství v klubu Happy Baby

V případě, že se stanete členem klubu Happy Baby, zpracováváme Vámi poskytnuté osobní údaje pro následující účely:

  1. evidence členů klubu a poskytování výhod vyplývající z členství (abychom Vám mohli zpřístupnit členskou sekci našeho webu a mohli Vám poskytovat výhody vyplývající z členství v klubu), a to na základě plnění smlouvy uzavřené s Vámi při registraci;
  2. vedení statistik a evidencí (abychom mohli vést evidenci a statistiky, a to na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve vytváření přehledů a reportů tak, abychom mohli naše služby dále vylepšovat;
  3. ochrany právních nároků (abychom mohli hájit své právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení), a to na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v naší ochraně a v předcházení škod;
  4. plnění zákonných povinností, a to z důvodů dodržování právních povinností, které se na naši činnost vztahují.

Osobní údaje pro účely uvedené pod písm. a) až c) zpracováváme po dobu trvání Vašeho členství v klubu Happy Baby, a v případě účelu pod písm. c) i další 4 roky po ukončení členství. Pro účel uvedený pod písm. d) zpracováváme osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Zasílání nabídek našich obchodních partnerů

Pouze na základě Vaše souhlasu předáme osobní údaje našim obchodním partnerům, aby Vám oni sami mohli zasílat svá obchodní sdělení a abychom i my Vám mohli zasílat jejich obchodní sdělení s informacemi o průzkumem trhu, marketingových výzkumech, soutěžích, anketách a jiných akcích obchodních partnerů. Seznam těchto partnerů je dostupný zde.

Tento souhlas udělujete na dobu maximálně 10 let a můžete jej kdykoliv odvolat. Tento souhlas můžete nebo jste mohli udělit různými způsoby, například podpisem při obdržení kufříku Já a moje miminko®, registrací na www.happybaby.cz nebo www.familyservice.cz.

Účast na testování produktů

K Vaší účasti na testování produktů, včetně testování produktů v rámci projektu Ambasadorka Happy Baby, které probíhá pro partnery PROSAM, je nezbytný Váš souhlas. Osobní údaje jsou po ukončení testování v omezeném rozsahu zpracovávány (uloženy) pro ochranu našich právních nároků po dobu 3 let z titulu oprávněného zájmu PROSAM (pro zajištění uplatnění práv PROSAM a doložení skutečností při případných kontrolách ze strany dozorových orgánů).

 

Účast v soutěžích

Ke zpracování Vašich údajů pro účast na soutěži je nezbytný Váš souhlas. Osobní údaje jsou po ukončení soutěže v omezeném rozsahu zpracovávány (uloženy) u výherců po dobu 5 let z titulu plnění zákonné povinnosti PROSAM dle zákona o daních z příjmů, a u ostatních účastníků pro ochranu našich právních nároků po dobu 3 let z titulu oprávněného zájmu PROSAM (pro zajištění uplatnění práv PROSAM a doložení skutečností při případných kontrolách ze strany dozorových orgánů).

 

Používání cookies

Na našem webu zpracováváme osobní údaje prostřednictvím cookies a dalších podobných technologií. Více informací o používání cookies naleznete v Informacích o cookies.

 

Komu budou osobní údaje zpřístupněny?

Zpracováním osobních údajů může PROSAM pověřit další osoby, zpracovatele, kterými jsou zejména poskytovatelé elektronických databází, poskytovatelé software ke správě marketingových kampaní a poskytovatelé vzdáleného datového úložiště.

 

V některých případech mohou být osobní údaje předávány i do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Tyto země mohou mít odlišné právní předpisy a standardy týkající se ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání však uskutečňujeme pouze na základě standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí a dostupných na adrese https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914, které se příjemce ve třetí zemi zavázal vedle dalších dodatečných opatření dodržovat.

Pokud udělíte výslovný souhlas s předáním osobních údajů našim obchodním partnerům pro účely zasílání obchodních sdělení, předá jim PROSAM příslušné osobní údaje v souladu s uděleným souhlasem.

Jaká máte práva ve vztahu osobním údajům?

Máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, dále máte právo na přenositelnost údajů, jakož i právo na odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním.

Pokud dochází ke zpracování Vašich osobních údajů z titulu oprávněného zájmu PROSAM, máte rovněž právo vznést námitku proti takovému zpracování.

Tato práva můžete uplatnit na základě žádosti, kterou lze učinit u PROSAM písemně na adrese našeho sídla, elektronicky na e-mailové adrese [email protected] nebo prostřednictvím nastavení Vašeho profilu na webových stránkách www.happybaby.cz, jste-li členkou klubu Happy Baby.

V žádosti pro účely Vaší identifikace, pokud ji nečiníte po přihlášení ze svého účtu v Happy Baby klubu, uveďte alespoň Vaše jméno, příjmení telefon a/nebo email. Není-li ověření Vaší totožnosti prostřednictvím přihlašovacích údajů do klubu Happy Baby možné, může PROSAM – dle zhodnocení rizika újmy, která by hrozila v případě nesprávné identifikace – ověřit Vaši totožnost jiným způsobem, např. zasláním kontrolního e-mailu/SMS s žádostí o odpověď na e-mailovou adresu/telefonní číslo poskytnuté při udělení souhlasu, či výzvou k doložení dalších informací o Vaší osobě. V případě, že uplatňujete námitku proti zpracování či odvoláváte svůj souhlas pouze ve vztahu k některému/některým z účelů zpracování, pro které byl souhlas udělen, je nutno v žádosti uvést tento účel (účely); v opačném případě se má za to, že se Vaše žádost týká všech označených účelů zpracování.

Domníváte-li se, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů na jejich ochranu, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: [email protected]).

 

Na co máte právo v případě porušení zabezpečení osobních údajů?

Je-li pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, máte současně i právo na to, aby Vám byly ze strany PROSAM a partnerů jakožto správců osobních údajů bez zbytečného odkladu oznámeny bližší informace o vzniklém incidentu týkajícího se porušení zabezpečení osobních údajů (minimálně s popisem jeho povahy, pravděpodobných důsledků, opatření přijatých za účelem jeho vyřešení, popř. zmírnění jeho nepříznivých následků, a uvedením jména a kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného kontaktního pracovníka/místa, které Vám bude způsobilé poskytnout bližší informace o příslušném incidentu).

Členům klubu Happy Baby může být porušení zabezpečení osobních údajů oznámeno prostřednictvím zveřejnění oznámení na vstupní přihlašovací stránce po přihlášení do členské sekce na webových stránkách www.happybaby.cz.

 

Datum: 1.6.2021 Poslední aktualizace dne 27.1.2022

 

Přihlášení

Na našich webových stránkách HappyBaby.cz používáme soubory cookie, abychom vám poskytli, co nejvíce pohodlí při jejich prohlížení. Kliknutím na „Souhlasím s použitím všech cookies“ vyjadřujete souhlas s použitím VŠECH souborů cookie. Můžete také pomocí nastavení poskytnout kontrolovaný souhlas nebo zamítnout použití cookies kromě nezbytných.

Povolit všechny cookies Nastavit cookies

Níže najdete kategorie cookies používané na našich webových stránkách, které můžete povolit nebo zakázat. Funkční cookies není možné zakázat, protože jsou pro bezproblémové procházení webu nezbytné. Vaše nastavení cookies je v budoucnu možné měnit pomocí odkazu v patičce webu.

Zavřít

Ukládám změny Odesílám
Uloženo Hotovo
Došlo k chybě Došlo k chybě

Milá , ve vašem profilu nemáte zaškrtnutý souhlas a tak se nemůžete účastnit žádných našich testování a soutěží. Změnit to můžete ZDE.